Chúng tôi đã mở ra trang web Trường Nhật ngữ Takasaki Dream.

Chúng tôi đã mở ra trang web Trường Nhật [...]